آزمایشگاه و کارگاه ها

آزمایشگاه

 

ردیف
آزمايشگاه
مسئول
تأسيس
قابليت‌ها
   1 منابع آب دکتر علیمحمدی   1369 انجام آزمایشات مربوط به هیدرولوژی و هیدروزئولوژی
   2
توربين و ماشين‌هاي آبي
مهندس بهشتي
1368
انجام آزمايشات مختلف در مورد پمپ‌ها و توربين‌هاي مختلف و بررسي راندمان آن‌ها
3
سيالات و هيدروليك
مهندس بهشتي
1371
آموزش كار با وسايل اندازه‌گيري سيالات و هيدروليك
4
مكانيك خاك
دكتر
مصطفی زمانیان
1370
پژوهش و تحقيقات در مسائل ژئوتكنيك
 5
مكانيك سنگ
دكتر
حاجي ستوده
1370
پژوهش و تحقيقات در مسائل ژئوتكنيك
 6
آنالیز دستگاهی و آزمایشگاه جامع آب و فاضلاب
دکتر مطیعی
1383
اندازه‌گيري فلزات سنگين، مواد آلي، برش‌هاي نفتي، كربن آلي، نيتروژن آلي، قطر و فراواني ذرات معلق در آب، كليه آزمايش‌هاي آب شرب
7
فرآيندهاي واحد تصفيه
دکتر مطیعی
1381
انجام آزمايشات كاربردي در تصفيه آب و فاضلاب نظير انعقاد و لخته سازي، فيلتراسيون، ته نشيني، هوادهي، تعيين نقطه شكست، آزمايشات جذب و تبادل يون و ... و استخراج نتايج لازم طراحي به كمك پايلوت‌هاي موجود
8
ميكروبيولوژي آب و فاضلاب
دکتر بدلیانس قلی کندی 
1372
آزمایشهای باکتریولوژیک آب: شناسایی باکتریهای کلی فرم، کلی فرم مدفوعی، استرپتوکوکهای مدفوعی، باکتریهای هتروتروف، دما و pH
9
پژوهشی آب و فاضلاب
دکتر مطیعی
1383
اندازه‌گيري فلزات سنگين، (Fe, Mg, Mn, Cr, Co, Pb Al, Ni, Sn, Cu, Ag, Zn, …)، آمونیوم، نیتریت، نیترات، سولفیت، سولفات، فسفات، فنل، TOC (كربن آلي کل)، TN (نيتروژن آلي کل)، قطر و فراواني ذرات معلق در آب، دما  و pH
  10 ​   رسوب  1370  ​  تعیین میزان دانه بندی، کمیت و کیفیت رسوب​
11
شيمي آب و فاضلاب
دكتر
ميرابي
1372
انجام آزمايشات معمول آب و فاضلاب، برخي از آزمايشات سيمان و خاك، آزمايشات شيمي عمومي، انجام آزمايشات تعيين درصد خلوص مواد مورد استفاده در صنعت تصفيه آب و فاضلاب
12
بتن و مصالح ساختمانی
دكتر
شیراوند
1367
انجام كليه آزمايشات مربوط به بتن، مصالح سنگي و ساختماني

 

 

 

 

 

 

ردیف
آزمايشگاه
مسئول
تأسيس
قابليت‌ها
   1 منابع آب دکتر علیمحمدی   1369 انجام آزمایشات مربوط به هیدرولوژی و هیدروزئولوژی
   2
توربين و ماشين‌هاي آبي
مهندس بهشتي
1368
انجام آزمايشات مختلف در مورد پمپ‌ها و توربين‌هاي مختلف و بررسي راندمان آن‌ها
3
سيالات و هيدروليك
مهندس بهشتي
1371
آموزش كار با وسايل اندازه‌گيري سيالات و هيدروليك
4
مكانيك خاك
دكتر
مصطفی زمانیان
1370
پژوهش و تحقيقات در مسائل ژئوتكنيك
 5
مكانيك سنگ
دكتر
حاجي ستوده
1370
پژوهش و تحقيقات در مسائل ژئوتكنيك
 6
آنالیز دستگاهی و آزمایشگاه جامع آب و فاضلاب
دکتر مطیعی
1383
اندازه‌گيري فلزات سنگين، مواد آلي، برش‌هاي نفتي، كربن آلي، نيتروژن آلي، قطر و فراواني ذرات معلق در آب، كليه آزمايش‌هاي آب شرب
7
فرآيندهاي واحد تصفيه
دکتر مطیعی
1381
انجام آزمايشات كاربردي در تصفيه آب و فاضلاب نظير انعقاد و لخته سازي، فيلتراسيون، ته نشيني، هوادهي، تعيين نقطه شكست، آزمايشات جذب و تبادل يون و ... و استخراج نتايج لازم طراحي به كمك پايلوت‌هاي موجود
8
ميكروبيولوژي آب و فاضلاب
دکتر بدلیانس قلی کندی 
1372
آزمایشهای باکتریولوژیک آب: شناسایی باکتریهای کلی فرم، کلی فرم مدفوعی، استرپتوکوکهای مدفوعی، باکتریهای هتروتروف، دما و pH
9
پژوهشی آب و فاضلاب
دکتر مطیعی
1383
اندازه‌گيري فلزات سنگين، (Fe, Mg, Mn, Cr, Co, Pb Al, Ni, Sn, Cu, Ag, Zn, …)، آمونیوم، نیتریت، نیترات، سولفیت، سولفات، فسفات، فنل، TOC (كربن آلي کل)، TN (نيتروژن آلي کل)، قطر و فراواني ذرات معلق در آب، دما  و pH
  10 ​   رسوب  1370  ​  تعیین میزان دانه بندی، کمیت و کیفیت رسوب​
11
شيمي آب و فاضلاب
دكتر
ميرابي
1372
انجام آزمايشات معمول آب و فاضلاب، برخي از آزمايشات سيمان و خاك، آزمايشات شيمي عمومي، انجام آزمايشات تعيين درصد خلوص مواد مورد استفاده در صنعت تصفيه آب و فاضلاب
12
بتن و مصالح ساختمانی
دكتر
شیراوند
1367
انجام كليه آزمايشات مربوط به بتن، مصالح سنگي و ساختماني