معرفی ریاست

Responsive Image

دکتر علی نورزاد


تحصیلات :  دکتری مهندسی راه و ساختمان
تخصص :  ژئوتکنیک لرزه ای
مرتبه علمی :  دانشیار
پست الکترونیک :  a _ noorzad @ sbu.ac.ir   
تلفن :  73932401 - 021​
دورنگار :  77006660 - 021 دورنگار :  77006660 - 021​