مقاطع و رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

مهندسي عمران

مهندسي نقشه برداری

 

 

کارشناسی ارشد

مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه های هیدرولیکی

مديريت در سوانح طبيعي (سيل و زلزله)

مهندسي عمران - مهندسي زلزله

مهندسي عمران - مهندسي ژئوتكنيك​

مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آب
 

مهندسي عمران - مهندسي محيط زیست
​​​​​​​

​​​​​​​مهندسی نقشه برداری-سیستم های اداره زمین
​​​​​​​

دکتری

مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسي عمران - مهندسي زلزله​

 

مهندسي عمران - مهندسي ژئوتكنيك

مهندسي محيط زيست - مهندسي آب و فاضلاب

مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آب