آزمایشگاه و کارگاه‌ها

آزمایشگاه

 

ردیف
آزمايشگاه
مسئول
تأسيس
قابليت‌ها
   1 منابع آب دکتر علی‌محمدی   1369 انجام آزمایشات مربوط به هیدرولوژی و هیدروزئولوژی
   2
توربين و ماشين‌های آبی

 

مهندس بهشتی

 

1368
انجام آزمايشات مختلف در مورد پمپ‌ها و توربين‌های مختلف و بررسی راندمان آن‌ها
3
سيالات و هيدروليک
مهندس بهشتی

 

1371
آموزش كار با وسايل اندازه‌گيری سيالات و هيدروليک
4
مكانيک خاک
دكتر
مصطفی زمانیان
1370
پژوهش و تحقيقات در مسائل ژئوتكنيک
 5
مكانيک سنگ
دكتر
حاجی ستوده
1370
پژوهش و تحقيقات در مسائل ژئوتكنيک
 6
آنالیز دستگاهی و آزمایشگاه جامع آب و فاضلاب
دکتر مطیعی
1383
اندازه‌گيری فلزات سنگين، مواد آلی، برش‌های نفتی، كربن آلی، نيتروژن آلی، قطر و فراوانی ذرات معلق در آب، كليه آزمايش‌های آب شرب
7
فرآيندهای واحد تصفيه
دکتر مطیعی
1381
انجام آزمايشات كاربردی در تصفيه آب و فاضلاب نظير انعقاد و لخته سازی، فيلتراسيون، ته نشينی، هوادهی، تعيين نقطه شكست، آزمايشات جذب و تبادل يون و ... و استخراج نتايج لازم طراحی به كمك پايلوت‌های موجود
8
ميكروبيولوژی آب و فاضلاب
دکتر بدلیانس قلی کندی 
1372
آزمایش‌های باکتریولوژیک آب: شناسایی باکتری‌های کلی فرم، کلی فرم مدفوعی، استرپتوکوک‌های مدفوعی، باکتری‌های هتروتروف، دما و pH
9
پژوهشی آب و فاضلاب
دکتر مطیعی
1383
اندازه‌گيری فلزات سنگين، (Fe, Mg, Mn, Cr, Co, Pb Al, Ni, Sn, Cu, Ag, Zn, …)، آمونیوم، نیتریت، نیترات، سولفیت، سولفات، فسفات، فنل، TOC (كربن آلی کل)، TN (نيتروژن آلی کل)، قطر و فراوانی ذرات معلق در آب، دما  و pH
  10 ​   رسوب  1370  ​  تعیین میزان دانه‌بندی، کمیت و کیفیت رسوب​
11
شيمی آب و فاضلاب
دكتر
ميرابی
1372
انجام آزمايشات معمول آب و فاضلاب، برخي از آزمايشات سيمان و خاك، آزمايشات شيمی عمومی، انجام آزمايشات تعيين درصد خلوص مواد مورد استفاده در صنعت تصفيه آب و فاضلاب
12
بتن و مصالح ساختمانی
دكتر
شیراوند
1367
انجام كليه آزمايشات مربوط به بتن، مصالح سنگی و ساختمانی