معرفی ریاست

Responsive Image

دکتر علی نورزاد


تحصیلات: دکتری مهندسی راه و ساختمان
تخصص: ژئوتکنیک لرزه ای
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک: a _ noorzad @ sbu.ac.ir   
تلفن: 73932401 - 021​
دورنگار: 77006660 - 021 
دورنگار: 77006660 - 021​