صفحه اصلی
ثبت حساب تجارت در سیستم گلستان توسط دانشجو جهت دریافت تشویق مقالات
  • 40990 بازدید

​با عنایت به انجام فرایند تشویق مقالات در سیستم گلستان و لزوم ثبت شماره حساب دانشجویان همکاری کننده در مقالات در این سیستم و عدم وجود شماره حساب تعداد زیادی از دانشجویان در گزارشات مربوطه، الزامی است که دانشجویان جهت دريافت تشويقی مقالات نسبت به ثبت شماره حساب تجارت خود در سیستم گلستان در اسرع وقت اقدام فرمايند.
در صورت بروز هر گونه خطا در ثبت شماره حسابها در سیستم گلستان توسط دانشجو مراتب با فناوری دانشگاه (داخلی 3219 آقای علینقیان) بررسی و بر طرف شود.


معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، اب و محيط زيست