آزمایشگاه

آزمایشگاه مسئول  تاسیس قابلیت ها
منابع آب دکترعلی‌محمدی​ 1369 انجام آزمایشات مربوط به هیدرولوژی و هیدروزئولوژی
توربين و ماشين‌های آبی مهندس بهشتی 1368 انجام آزمايشات مختلف در مورد پمپ‌ها و توربين‌های مختلف و بررسی راندمان آن‌ها
سيالات و هيدروليک مهندس بهشتی 1371 آموزش كار با وسايل اندازه‌گيری سيالات و هيدروليک
مكانيک خاک دكترمصطفی زمانیان 1370 پژوهش و تحقيقات در مسائل ژئوتكنيک
مكانيک سنگ دكترحاجی ستوده 1370 پژوهش و تحقيقات در مسائل ژئوتكنيک
آنالیز دستگاهی و آزمایشگاه جامع آب و فاضلاب دکتر مطیعی 1383 اندازه‌گيری فلزات سنگين، مواد آلی، برش‌های نفتی، كربن آلی، نيتروژن آلی، قطر و فراوانی ذرات معلق در آب، كليه آزمايش‌های آب شرب
فرآيندهای واحد تصفيه دکتر مطیعی 1381 انجام آزمايشات كاربردی در تصفيه آب و فاضلاب نظير انعقاد و لخته سازی، فيلتراسيون، ته نشينی، هوادهی، تعيين نقطه شكست، آزمايشات جذب و تبادل يون و ... و استخراج نتايج لازم طراحی به كمك پايلوت‌های موجود
ميكروبيولوژی آب و فاضلاب دکتر بدلیانس قلی کندی 1372 آزمایش‌های باکتریولوژیک آب: شناسایی باکتری‌های کلی فرم، کلی فرم مدفوعی، استرپتوکوک‌های مدفوعی، باکتری‌های هتروتروف، دما و pH
پژوهشی آب و فاضلاب دکترمطیعی 1383
اندازه‌گيری فلزات سنگين، (Fe, Mg, Mn, Cr, Co, Pb Al, Ni, Sn, Cu, Ag, Zn, …)، آمونیوم، نیتریت، نیترات، سولفیت، سولفات، فسفات، فنل، TOC (كربن آلی کل)، TN (نيتروژن آلی کل)، قطر و فراوانی ذرات معلق در آب، دما  و pH
رسوب 1370 تعیین میزان دانه‌بندی، کمیت و کیفیت رسوب
شيمی آب و فاضلاب دكترميرابی 1372 انجام آزمايشات معمول آب و فاضلاب، برخي از آزمايشات سيمان و خاك، آزمايشات شيمی عمومی، انجام آزمايشات تعيين درصد خلوص مواد مورد استفاده در صنعت تصفيه آب و فاضلاب
بتن و مصالح ساختمانی دكترشیراوند Text انجام كليه آزمايشات مربوط به بتن، مصالح سنگی و ساختمانی