افراد

مدير گروه مهندسی آب، فاضلاب و محيط زيست

نام و نام‌خانوادگی
مرتبه‌علمی
آخرين مدرک
سال و محل اخذ مدرک
گرايش
تخصص
 
استاد
 
دکتری تخصصی
1371- دانشگاه وين اتريش
عمران - آب
آب و فاضلاب
Responsive Image
شماره تماس : 73932463-021
پست الکترونیک : G_Badalians@sbu.ac.ir

مدير گروه مهندسی منابع آب

 نام و نام‌خانوادگی
مرتبه‌علمی
آخرين مدرک
سال و محل اخذ مدرک
گرايش
تخصص
استادیار
دکتری تخصصی
1387 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عمران - آب
مدیریت و  برنامه ریزی منابع آب
شماره تماس: 73932437-021

پست الکترونیک: m_shourian@sbu.ac.ir


مدير گروه مهندسی سازه و زلزله

نام و نام‌خانوادگي
مرتبه‌علمی
آخرين مدرک
سال و محل اخذ مدرك
گرايش
تخصص
محمودرضا شیراوند
دانشیار
دکتری تخصصی
1389- دانشگاه صنعتی اميرکبير
عمران-سازه
مهندسی سازه و زلزله
Responsive Image
شماره تماس :   73932439-021
 پست الکترونیک : m _ shiravand @ sbu.ac.ir

مدير گروه مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل

نام و نام‌خانوادگی
مرتبه‌علمی
آخرين مدرک
سال و محل اخذ مدرک
گرايش
تخصص
  استادیار
دکتری تخصصی
1390- دانشگاه تهران -
دانشگاه صنعتی گراتس اتریش
عمران - ژئو تكنيک
مهندسی خاک و پی
Responsive Image
شماره تماس: 73932424-021
پست الکترونیک: b_ebrahimian@sbu.ac.ir

اجرایی

محمدرضا آروان
 

شماره تماس :  73932401-021

                    021-73932402