نام و نام خانوادگي
مرتبه علمی
آخرين مدرك
سال و محل اخذ مدرك
گرايش
 تخصص
دانشیار
دکتری تخصصی
1375- اكول سانترال فرانسه
عمران -خاك و پي
 ​​​​​​​مهندسي خاك و پي
شماره تماس: 73932410-021
پست الکترونیک: a_mahboubi@sbu.ac.ir
Responsive Image
نام و نام خانوادگي
مرتبه علمی
آخرين مدرك
سال و محل اخذ مدرك
گرايش
تخصص
محمد صافي
استادیار
دکتری تخصصی
1383- دانشگاه امیركبیر
سازه
سازه
شماره تماس :  73932418-021 
 پست الکترونیک : m _ safi @ sbu.ac.ir
Responsive Image