• کارشناسی

  مهندسی عمران
  ​مهندسی نقشه‌برداری
 • کارشناسی ارشد

  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
  مديريت در سوانح طبيعی (سيل و زلزله)
  مهندسی عمران - مهندسی زلزله
  مهندسی عمران - مهندسی ژئوتكنيك​
  مهندسی عمران - مهندسی و مديريت منابع آب 
  مهندسی عمران - مهندسی محيط زیست‌ - مهندسی نقشه‌برداری - سیستم‌های اداره زمین
 • دکتری

  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
  مهندسی عمران - مهندسی زلزله​
  مهندسی عمران - مهندسی ژئوتكنيك
  مهندسی محيط زيست - مهندسی آب و فاضلاب
  مهندسی عمران - مهندسی و مديريت منابع آب