درباره دانشکده

ارتباط با ما

آدرس :

تهران - فلکه چهارم تهرانپارس - بلواروفادارشرقی - بلوار شهید عباسپور- پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
 تلفن تماس:  021-73931  - 021-77312780
دورنگار:  021-77006660
صندوق پستی:  1719- 17765