درباره دانشکده

مقاطع و رشته‌های تحصیلی

کارشناسی
مهندسی عمران

مهندسی نقشه‌برداری
 
 
کارشناسی‌ارشد
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

مديريت در سوانح طبيعی (سيل و زلزله)

مهندسی عمران - مهندسی زلزله

مهندسی عمران - مهندسی ژئوتكنيك​

مهندسی عمران - مهندسی و مديريت منابع آب 
مهندسی عمران - مهندسی محيط زیست‌ - مهندسی نقشه‌برداری - سیستم‌های اداره زمین
دکتری
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

مهندسی عمران - مهندسی زلزله​
 
مهندسی عمران - مهندسی ژئوتكنيك

مهندسی محيط زيست - مهندسی آب و فاضلاب

مهندسی عمران - مهندسی و مديريت منابع آب