گروه‌های آموزشی

مهندسی نقشه‌برداری
مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا


 
مهندسی ژئو‌تکنیک 
مقطع کارشناسی‌ارشد و دکترا
مهندسی عمران - مهندسی ژئوتکنیک
مهندسی منابع آب
مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا
 
مهندسی سازه و زلزله
مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا
مهندسی عمران - عمران
مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مهندسی در سوانح طبیعی
مهندسی حمل‌و‌نقل
مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا


 
مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست
مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا