صفحه اصلی
اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری استاد محور مبتنی بر نیاز کشور سال 1402
  • 7447 بازدید

 

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی کارشناسی ارشد و دکتری که شرایط استعداد درخشان را دارا می باشند می رساند که مطابق جدول ذیل ظرفیت جذب دانشجوی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته ها و موضوعات مطابق جدول زیر وجود دارد. متقاضیان لطفا حداکثر تا  تاریخ20 تیرماه 1402 با اساتید مورد نظر خود مکاتبه نموده و رزومه و مدارک لازم را ارسال نمایند.

رشته

ظرفیت دکتری

ظرفیت ارشد

نام استاد

ایمیل

موضوع رساله / پایان نامه

شناسه نیاز در سامانه نان

عمران-ژئوتکنیک

1

1

دکتر علی نورزاد

a_noorzad@sbu.ac.ir

طراحی سدهای مخزنی سازگار با محیط زیست

https://nan.ac/ViewNeed/994F08C2D860B458FABCE102BD768178

عمران-ژئوتکنیک

1

1

دکتر احمدرضا محبوبی اردکانی

a_mahboubi@ sbu.ac.ir

بررسی اثر گسلش بر روی سدهای خاکی با هسته آسفالتی و سدهای CFRD با استفاده از تحلیل های عددی و مدل سازی سانتریفیوژ

DOR : 20.1001.4.00N0000=.2022.10.20.0.9

عمران-منابع آب

1

1

دکتر آزاده احمدي

az_ahmadi@sbu.ac.ir

ريزمقياس نمايي تغييرات ذخيره آب زيرزميني حاصل از ماهواره GRACE با استفاده از هوش مصنوعي

 DOR : 20.1001.4.1GMG000=.2022.10.20.0.9

عمران-زلزله

1

-

دکتر نعمت حسنی

n_hassani@sbu.ac.ir

پایش سلامت سازه ای پست های برق

DOR : 20.1001.4.7WP0000=.2022.10.26.0.6

عمران-زلزله

1

-

دکتر محمودرضا شیراوند

m_shiravand@sbu.ac.ir

ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای پل های شهری و بزرگراهی 

 20.1001.4.3N20000=.2023.07.04.0.7

عمران-زلزله

1

-

دکتر محمد صافی

m_safi@sbu.ac.ir

شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه توزیع برق گلستان از دیدگاه پدافند غیر عامل و ارایه راهکارهای فنی و اقتصادی ...

Dor: 20.1001.4.1WP0000=.2022.10.26.0.6

عمران-زلزله

1

-

دکتر حمید صفاری

h_saffari@sbu.ac.ir

کاهش خسارت لرزه ای ساختمانها با کاربرد مصالح نوین و یکپارچه در میانقابها و تیغه ها

Dor: 20.1001.4.8S0G000=.2023.05.22.0.2

عمران-سازه

-

1

دکتر نعمت حسنی

n_hassani@sbu.ac.ir

پایش سلامت سازه ای پست های برق

DOR : 20.1001.4.7WP0000=.2022.10.26.0.6

عمران-سازه

-

1

دکتر محمودرضا شیراوند

m_shiravand@sbu.ac.ir

ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای پل های شهری و بزرگراهی 

 20.1001.4.3N20000=.2023.07.04.0.7

عمران-سازه

-

1

دکتر محمد صافی

m_safi@sbu.ac.ir

شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه توزیع برق گلستان از دیدگاه پدافند غیر عامل و ارایه راهکارهای فنی و اقتصادی ...

Dor: 20.1001.4.1WP0000=.2022.10.26.0.6

عمران-سازه

-

1

دکتر حمید صفاری

h_saffari@sbu.ac.ir

کاهش خسارت لرزه ای ساختمانها با کاربرد مصالح نوین و یکپارچه در میانقابها و تیغه ها

Dor: 20.1001.4.8S0G000=.2023.05.22.0.2

عمران-محیط زیست - 1 دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده  m_jalili@sbu.ac.ir هوشمند سازی تعويض و قرائت آنلاین کنتورهای آب و فاضلاب

http://dorl.net/dor/20.1001.4.68PG000=.2022.10.28.0.5

عمران-محیط زیست 1 - دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده m_jalili@sbu.ac.ir تهیه مدل عددی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی ننشت در شبکه آب شهری http://dorl.net/dor/20.1001.4.JGNG000=.2022.10.26.0.1
عمران-منابع آب 1 - دکتر جعفر یزدی j_yazdi@sbu.ac.ir توسعه مدلهای پیش بینی و هشدار سیل http://dorl.net/dor/20.1001.4.TX1G000=.2023.07.03.0.5

مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی

- 1 دکتر جعفر یزدی j_yazdi@sbu.ac.ir توسعه مدلهای پیش بینی و هشدار سیل http://dorl.net/dor/20.1001.4.TX1G000=.2023.07.03.0.5

متقاضیان محترم به شرایط فراخوانهای مربوطه ۱۴۰۲ در وبسایت استعداد درخشان دانشگاه مراجعه فرمایند.

 

https://eduvp.sbu.ac.ir/fa/w/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-1403-1402?redirect=%2Ftalent

آدرس فراخوان ها

https://eduvp.sbu.ac.ir/fa/w/doctor1402?redirect=%2Ftalent

تارنمای دفتر استعداد درخشان

 https://eduvp.sbu.ac.ir/talent

 

 

شرایط متقاضیان:

متقاضیان می توانند جهت مطالعه بیشتر به سند عتف_ش_2212(دکتری)، 2213 (کارشناسی ارشد) و آئین نامه استعدادهای درخشان موضوع ابلاغیه 307862/2 مورخه 17/10/1401وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه نمایند.

افزودن نظرات