صفحه اصلی
اجرای طرح‌های پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
  • 220 بازدید

اجرای طرح‌های پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بر اساس دسـتورالعمل اجرايـي مـاده 56 قـانون الحـاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در راستاي اجراي طرح‌هاي پژوهشي خود در سال 1402 از علاقمندان  دعوت بـه همكـاري مي‌نمايـد.

پژوهشگران محترم مي‌توانند با مراجعـه بـه سـايت سـازمان بـه نشـانيwww.irantvto.ir  و پايگـاه اطلاعات علمي و پژوهشي سازمان بـه نشـانيhttp://srn.irantvto.ir/  و شـماره تمـاس 66583641 در صورت وجود سوالات احتمالي، ضمن اطلاع از شرايط، عناوين طرح‌ها، شـرح موضـوعات، نسـبت بـه تكميـل پروپوزال (پيش نهاده) پژوهشي مرتبط با هر موضوع اقدام و نتيجـه را حداكثر تا تاريخ 25/09/1402 به پست الكترونيكيrp@eskill.ir  ارسال نمايند.

افزودن نظرات