دکتر همایون مطیعی
 

شماره تماس: 73932464-021

 

پست الکترونیک: h _ motiei @ sbu.ac.ir

Responsive Image
Responsive Image

دکتر گاگیک بدلیانس کله قندی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
 محل تحصیل 
شهر
کشور 
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
--
--
--
--
--
2
کارشناسی ارشد
مهندسي عمران و آباداني
دانشگاه وين
وين
اتريش
1367
3
دکتری
مهندسي عمران و آباداني
دانشگاه وين
وين
اتريش
1371

Responsive Image

دکتر عبدالله رشیدی مهر آبادی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه علوم پزشكي ايران
تهران
ايران
1371
2
کارشناسی ارشد
مهندسي عمران - محيط زيست
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1375
3
دکتری
مهندسي محيط زيست
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1382

Responsive Image

دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
                   محل تحصیل                  
شهر
کشور         
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
عمران آب
دانشگاه تبريز
تبريز
ايران
1369
2
کارشناسی ارشد
سازه های هیدرولیکی
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
1373
3
دکتری
گرایش آب
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران
ایران
1382

Responsive Image

دکتر ابوالقاسم علی قارداشی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
                   محل تحصیل                  
شهر
کشور         
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
عمران آب
دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران
ايران
1375
2
کارشناسی ارشد
محیط زیست
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1378
3
دکتری
مهندسی فرآیند و تولید
دانشگاه  INPL
نانسی
فرانسه
1386

Responsive Image

دکتر مصطفی تیزقدم

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
آب و فاضلاب
دانشگاه صنعت آب و برق
تهران
ایران
1374
2
کارشناسی ارشد
محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
1378
3
دکتری
محیط زیست
دانشگاه لیموژ
لیموژ
فرانسه
1386

Responsive Image

دکتر مریم میرآبی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
شيمي كاربردي
دانشگاه صنعتي شريف
تهران
ايران
1371
2
کارشناسی ارشد
مهندسي محيط زيست
دانشگاه تربيت مدرس
تهران
ايران
1381
3
دکتری
مهندسي محيط زيست
دانشگاه تربيت مدرس
تهران
ايران
1388

Responsive Image

مهندس نادر سلمانی خاص

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1375
2
کارشناسی ارشد
مهندسي محيط زيست
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1380
3
دکتری
مهندسي محيط زيست
دانشگاه شهید بهشتی
تهران
ايران
1395

Responsive Image

دکتر مریم عباسی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسی عمران آب و فاضلاب
دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس پور
تهران
ايران
1384
2
کارشناسی ارشد
مهندسي عمران محیط زیست
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1386
3
دکتری
مهندسي محيط زيست
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1392

Responsive Image

دکتر پروین شاکری پور

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
                محل تحصیل                  
شهر
کشور         
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
ميكروبيولوژي
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1370
2
کارشناسی ارشد
ميكروبيولوژي
دانشگاه  الزهرا
تهران
ايران
1377
3
دکتری
بيوتكنولوژي
دانشگاه ليل
ليل
فرانسه
1388

Responsive Image

مهندس عباس شویدی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
        محل تحصیل                  
شهر
کشور         
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسي شيمي
  دانشگاه صنعتي شريف
تهران
ايران
1372
2
کارشناسی ارشد
مهندسي عمران - محيط زيست
    دانشگاه علم وصنعت
تهران
ايران
1376

کارشناسی

مهندسی علمی - کاربردی عمران - شبکه های آب و  فاضلاب


کارشناسی ارشد

مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست 


دکتری

مهندسی محیط زیست - مهندسی آب و فاضلاب