دکتر سعید علیمحمدی

شماره تماس: 73932458-021

پست الکترونیک: s_alimohammadi@sbu.ac.ir

Responsive Image
Responsive Image

دکتر سید سعید موسوی ندوشنی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
ریاضی کاربردی
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
1363
2
کارشناسی ارشد
منابع آب (هیدرولوژی)
ژوزف فوریه
گرنبل
فرانسه
1373
3
دکتری
منابع آب (هیدرولوژی)
ژوزف فوریه
گرنبل
فرانسه
1376

Responsive Image

دکتر سید حسین قریشی نجف آبادی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
              محل تحصیل                  
شهر
کشور         
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسي آبياري
دانشگاه صنعتي اصفهان
اصفهان
ايران
1373
2
کارشناسی ارشد
آبياري - زهكشي
دانشگاه تبريز
تبريز
ايران
1376
3
دکتری
مكانيك سيالات
دانشگاه علوم و تكنولوژي ليل
ليل
فرانسه
1386

Responsive Image

دکتر محمدرضا مجدزاده طباطبایی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
                 محل تحصیل                  
شهر
کشور         
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
عمران
دانشگاه لندن
لندن
انگلستان
1368
2
کارشناسی ارشد
منابع آب
دانشگاه لندن
لندن
انگلستان
1370
3
دکتری
مهندسي رودخانه
دانشگاه ايست انگليا
ايست انگليا
انگلستان
1376

Responsive Image
دکتر خورسندی آقایی
ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
                  محل تحصیل                  
شهر
کشور         
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
زمين­شناسي
دانشگاه تبريز
تبريز
ايران
1361
2
کارشناسی ارشد
هيدروژئولوژي
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1366
3
دکتری
علوم زمين
دانشگاه كوبه
كوبه
ژاپن
1388

Responsive Image

مهندس سید سعید بهشتی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
             محل تحصیل                  
شهر
کشور         
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مكانيك
دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران
ايران
1374
2
کارشناسی ارشد
مكانيك
دانشگاه آزاد اسلامي
تهران
ايران
1383

Responsive Image

دکتر مجتبی شوریان

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
عمران- آب
علم و صنعت ایران
تهران
ایران
1380
2
کارشناسی ارشد
مهندسی آب
 دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
1382
3
دکتری
مدیریت منابع آب
دانشگاه امیرکبیر
تهران
ایران
138

Responsive Image

دکتر جعفر یزدی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسی آبیاری و زهکشی
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد
ایران
1384
2
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-آب
دانشگاه صنعتی امیراکبیر
تهران
ایران
1386
3
دکتری
مهندسی عمران-آب
دانشگاه صنعتی امیراکبیر
تهران
ایران
139

Responsive Image

دکتر علی مریدی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسی عمران - عمران
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
1379
2
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - آب
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
1381
3
دکتری
مهندسی عمران - آب
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران
ایران
1386

کارشناسی

مهندسی علمی - کاربردی عمران گرایش سد و شبکه


کارشناسی ارشد

مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مدیریت در سوانح طبیعی ( سیل و زلزله )
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب


دکتری

مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهدسی عمران - مهنسی و مدیریت منابع آب