دکتر محمودرضا شیراوند

شماره تماس: 73932439

پست الکترونیک: m_ shiravand @ sbu.ac.ir
Responsive Image
Responsive Image

دکتر نعمت حسنی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
عمران
دانشگاه اميركبير
تهران
ايران
1364
2
کارشناسی ارشد
سازه
دانشگاه  اميركبير
تهران
ايران
1366
3
دکتری
عمران - سازه
دانشگاه كوبه
كوبه
ژاپن
 
1376
 

Responsive Image

دکتر علی‌اصغر مرتضوی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
عمران
دانشگاه فردوسي
مشهد
ايران
1366
2
کارشناسی‌ارشد
سازه هاي هيدروليكي
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1370
3
دکتری
عمران- سازه
دانشگاه شفيلد
شفيلد
انگلستان
1382

Responsive Image

دکتر محمد صافی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
 عمران
دانشگاه تهران
تهران
 ایران
1376
2
کارشناسی‌ارشد
عمران-سازه
دانشگاه تهران
تهران
 ایران
1377
3
دکتری
عمران-سازه
دانشگاه امیرکبیر
 تهران
ایران
 1383

Responsive Image

دکتر حمید صفاری

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
عمران - تأسيسات آبي 
دانشگاه صنعت آب و برق 
تهران 
ايران 
 
2
کارشناسی‌ارشد
 عمران - سازه
 دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد 
ايران 
 
3
دکتری
 عمران - زلزله
 دانشگاه کوبه ژاپن
 کوبه
 ژاپن
 

Responsive Image

دکتر محمودرضا شیراوند

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسی عمران
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1381
2
کارشناسی‌ارشد
سازه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران
ایران
1383
3
دکتری
سازه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران
ایران
1389

Responsive Image

دکتر محمدجواد حمیدیا

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف 
تهران
 ایران
1386  
2
کارشناسی‌ارشد
مهندسی عمران - سازه
دانشگاه تهران 
تهران
 ایران 
1388 
3​
کارشناسی‌ارشد
مهندسی عمران - سازه و زلزله دانشگاه ایالتی نیویورک در بافلو  نیویورک آمریکا 1390
4
دکتری
مهندسی عمران  - سازه و زلزله
دانشگاه ایالتی نیویورک در بافلو
نیویورک  
آمریکا
1392

Responsive Image

دکتر امیر ساعدی داریان

ردیف
 
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
عمران - عمران
دانشگاه  خواجه نصرالدین طوسی
تهران
ایران
1384
2
کارشناسی‌ارشد
عمران -  زلزله
دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی
تهران
ایران
1386
3
دکتری
عمران - سازه
دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی
تهران
ترهان
 1390

Responsive Image

دکتر محمدجواد محمودی

ردیف
 
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
دانشگاه  صنعتی اصفهان
اصفهان
ایران
1381
2
کارشناسی‌ارشد
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
دانشگاه  صنعتی امیر کبیر
تهران
ایران
1383
3
دکتری
مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تهران
ایران
 1388

Responsive Image

دکتر کیانوش صمیمی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
عمران
 
 
 
 
2
کارشناسی‌ارشد
سازه
 
 
 
 
3
دکتری
عمران - سازه
دانشگاه اينسا
پاريس
فرانسه
 
1395
 

کارشناسی

مهندسی عمران - عمران

 


کارشناسی‌ارشد

مهندسی عمران - مهندسی زلزله
​​​​​​​مهندسی در سوانح طبیعی


دکتری

مهندسی عمران - مهندسی زلزله