سرپرست: دکتر اسلام ناظمي
محل فعلي : طبقه دوم دانشکده(اتاق 210) و سايت رباتيک
عناوين برخي پروژه هاي کاربردي/تحقيقاتي:
                  سامانه‌هاي تطبيق پذير
                  تعامل پذيري سامانه‌هاي به صورت خودمختار
                  خودسازماندهي در سيستمهاي ترافيک
                  خودبهينگي و سلامت
                  اينترنت اشياء و شبکه‌هاي موردي تطبيق پذير
                  توصيف وارسي خودکار سامانه‌هاي نرم‌افزاري
همکاران: 5دانشجوي دکتري،12 دانشجوي کارشناسي ارشد، 6نفر فارغ التحصيل و متخصص