آزمایشگاه حساب کامپیوتری

سرپرست:  دکتر قاسم جابری پور
فعاليت اصلي:

 طراحی و پیاده سازی مدارهای حساب کامپیوتری در تکنولوژی های متداول، نو و نانو و در حوزه های حساب دهدهی، مانده ای و افزونه ای
اعضا فعلی: 3 دانشجوی کارشناسی ارشد و 7 دانشجوی دکترا
دانش آموختگان: 25 کارشناسی ارشد و 8 دکترا
مقاله های ژورنال معتبر: 40
مقالات کنفرانس: 20