آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا

سرپرست:  دکتر فريدون شمس

   محل فعلي : اتاق 212

   فعاليت اصلي:

 • تدوين چارچوب و مدل هاي مرجع معماري

 • نظارت، ارزيابي و صدور گواهينامه

 • يکپارچه سازي سيستمهاي اطلاعاتي و توسعه معماري سرويس گرا

 • آموزش، فرهنگ سازي و آماده سازي سازمان ها براي اجراي طرح معماري

 • ظرفيت سازي و نهادسازي در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي-فني

 • زمينه سازي تنظيم ضوابط، بخشنامه و مشوق هاي قانوني براي معماري سازماني

   همکاران: 4 دانشجويدکتري، 7 دانشجوي کارشناسي ارشد و 10 فارغ التحصيل، 6مشاور-همکار بيروني

   برخي از پروژه هاي انجام شده:

 • مجري طرح معماري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (93)

 • مجري پروژه تست سرويسهاي نرم افزاري موسسه تبيان (94)

 • مشاور مادر معماري سازماني شهرداري کرج (94)

 • مشاور مادر معماري سازماني در سازمان ثبت احوال (94)

 • مشاور مادر معماري سازماني در شرکت راه‌آهن (93)

 • مشاور مادر معماري سازماني در شرکت گروه مپنا (92)

   وبسايت گروه پژوهشي مرجع معماري سازماني سازمان گرا: http://soea.sbu.ac.ir