سرپرست:  دکتر مهرنوش شمس فرد

   محل فعلي : اتاق 228

   برخي از عناوين فعاليت ها:

  • خلاصه سازي متن

  • کشف تقلب (مهتاب)

  • وردنت فارسي (فارس نت)

  • ويرايش متن (نگار)

  • ترجمه ماشيني، تحليل احساسات و نظرکاوي

  • دستورپذيري موبايل به زبان فارسي و ...

   همکاران: 6دانشجوي دکتري، 7 دانشجوي کارشناسي ارشدو12 فارغ التحصيل   
   فعاليت اصلي: 

  • ​پردازش متن (خصوصا فارسي) و مهندسي هستان شناسي

   افتخارات: رتبه اول مسابقات جهاني ساخت هستان شناسی
   فعاليت آتي : برگزاري مسابقه گپ و گفت هوشمند در بهار 95
   پيشنهاد :جذب دانشجويان توانمند در پروژه هاي جاري در قالب قرارداد پژوهشي