آزمايشگاه نانوتکنولوژي و محاسبات کوانتومي

سرپرست:  دکتر کيوان ناوي

   محل فعلي : اتاق 215
   فعاليت اصلي:

  • نانولوله هاي کربني (CNT)

  • آتاماتاي سلولي کوانتومي (QCA)

  • حلقه هاي بنزني

  • محاسبات  کوانتومي

  • سيستم هاي فازي

  • مدارهاي تمام نوري

  • حساب کامپيوتري

   همکاران: بيش از 7 دانشجوي دکتري، 10 دانشجوي کارشناسي ارشد

   برخي از زمينه هاي اصلي تحقيقات آزمايشگاه:

  • طراحي و شبيه سازي مدارهاي منطقي و حسابي (کلاسيک و برگشت پذير) و شبکه هاي ميان ارتباطي از يک سو و طراحي سلول هاي پايه اين نانوالکترونيک از سوي ديگرعمده زمينه هاي پژوهشي در حوزه ي آتوماتاي سلولي کوانتومي، در آزمايشگاه هستند.

  • استفاده از مشتقات حلقه هاي بنزني به عنوان نيمه هادي در ساخت ترانزيستورهاي مولکولی و هم چنين استفاده از ترکيبات خاص آن به عنوان رسانا و يا نارسانا در ساخت انواع مدارات منطقي و الکترونيکی.

  • طراحي مدارهاي کوانتومي موثر پايه، سنتز و بهينه سازي مدارهاي کوانتومي، توسعهزبان هاي توصيف مدارهاي کوانتومي و مهندسي الگوريتم هاي توزيعي کوانتومي.