آزمايشگاه طراحي خودکار مدارهاي مجتمع

سرپرست: دکتر علي جهانيان

   محل فعلي : اتاق 24 ساختمان آزمايشگاه­هاي تخصصي دانشکده
   برخي از عناوين پروژه ها:

  • طراحي فيزيکي مدارهاي مجتمع

  • امنيت سخت افزار طراحي سخت افزارهاي امن

  • طراحي سامانه هاي نهفته

  • طراحي تراشه هاي زيستي

    همکاران: بيش از5دانشجوي دکتري،8دانشجوي ارشد و 10 فارغ التحصيل
    برخي از افتخارات:

  •  رتبه دوم مسابقات ملي طراحي سخت افزار سال 1396​

  • رتبه اول مسابقات ملي طراحي سخت افزار سال 1395

  • رتبه اول مسابقات ملي طراحي سخت افزار سال 1393

  • رتبه اول مسابقات امنيت سخت افزار سال 1393

  • رتبه پنجم جهاني در مسابقات Memocodeسال 2012

     فعاليت آتي: حرکت به سمت ساخت تراشه هاي زيستي و افزايش ارتباطات صنعتي