آزمایشگاه اتوماسیون مهندسی نرم افزار

سرپرست:  دکتر فريدون شمس

   محل فعلي : اتاق 212

   فعاليت اصلي:

  • ​توسعه مبتني بر مدل

  • ​معماری نرم افزار

  • توسعه سيستمهاي کاربردي مبتني بر سرويس

  • ​خط توليد نرم افزار

   همکاران: 3 عضو هيئت علمي، 4 دانشجوي دکتري، 6 دانشجو و فارغ التحصيل کارشناسي ارشد.
   برخي از پروژه هاي انجام شده:

  • پروژه ASOMF: چهارچوب مدل سازي خودکار مبتني بر سرويس

  • طراحي چهارچوب خودکار براي امکان مديريت تکاملي، رديابي و همزمان سازي

  • ​ارائه چهارچوبي براي ساختار خودکار راه حل هاي مبتني بر سرويس اقتصادي

    وب سايت گروه پژوهشي اتوماسيون مهندسي نرم افزار (ASER):http://aser.sbu.ac.ir/​